Fra 2020 blir Agder ett fylke.
Fra 2020 blir Agder ett fylke.

Usikker på hva du skal stemme ved fylkesvalget? Les hva de aktuelle kandidatene står for

Synes du også det er vanskelig å orientere deg rundt fylkesvalget? Få en oversikt over hva de aktuelle fylkesordførerkandidatene mener her.

Mange sliter med å orientere seg rundt fylkestingsvalget. Agderposten har derfor kartlagt hva de aktuelle kandidatene til fylkesordførervervet mener om ulike saker.

Hva er viktig?

Men hva er av betydning når man stemmer til fylkesvalget? La oss først se på noen av de viktigste oppgavene fylkeskommunene er pålagt:

En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er videregående skole og voksenopplæring. Dersom du er opptatt av fylkesvei, skoleskyss og trafikksikkerhetsarbeid er dette også noe fylkeskommunen har ansvar for.

I tillegg ivaretar fylkeskommunene tannhelsetjenesten, og viktige oppgaver innenfor kulturlivet, som bibliotekdrift og kulturminneforvaltning.

Ett Agder

Du stemmer inn dine kandidater til fylkestinget samme dag som du stemmer ved kommunevalget. Ved årets fylkestingsvalg skal man imidlertid ikke lenger stemme frem to fylkesordførere i Agder, men én som skal styre det nye storfylket.

Ifølge Agderpostens ferske meningsmåling er det de tre austegdene Gro Bråten (Ap), Arne Thomassen (H) og Bjørn A. Ropstad (KrF) som ligger best an til å bli det nye Agder-fylkets fylkesordfører.

Bak dem lurer Oddbjørn Kylland (Sp) og Steinar Bergstøl Andersen (FrP).

Kandidatene

Fylkesordførerkandidat Arbeiderpartiet: Gro Bråten (55) fra Lillesand

Politisk erfaring: Nåværende fylkesordfører Aust-Agder, 2015-18: nestleder Aust-Agder Arbeiderparti, leder Samarbeidskomiteen Aust-Agder og medlem i landsstyre Ap.

Tre viktigste fylkespolitiske sakene:

– 1.Videreutvikle og styrke videregående opplæring og særlig sørge for at alle som ønsker det får en lærlingplass. Dette er den viktigste oppgaven fylkeskommunen har for å sørge for at flere kommer gjennom videregående opplæring og kommer ut i arbeid eller videre studier.

2. Være en pådriver og legge til rette for å skape nye arbeidsplasser og at hele faste stillinger skal bli en selvsagt rett for alle. Fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt for å styrke det seriøse arbeidslivet og motvirke sosial dumping.

3. Agder skal bli den første lavutslippsregionen i Norge. Jeg vil derfor styrke kollektivtilbudet og samordne buss, ferjer og tog slik at det binder sammen hele Agder og at det blir et attraktivt klimavennlig alternativ til bilen for flere.

Hva bør fylke bruke mer penger på de neste fire årene?

– Fylkeskommunen bør bruke mer penger på videregående opplæring med særlig fokus på styrking av lærlingordningen, slik at alle som er kvalifisert kan få læreplass før sommeren. Det å sørge for kompetanse, slik at folk får og kan beholde jobb, utjevner forskjellene. Skal vi bli en lavutslippsregionen og ta klimakrisa på alvor må det også brukes mer ressurser på kollektivtransporten.

Hva bør fylke bruke mindre penger på for å få råd til det?

– Generelt må fylkeskommunen hele tiden sikre at virksomheten driver effektivt og utnytter ressursene på en optimal måte. Gitt en økonomisk vekst også i årene framover vil det ikke være behov for å kutte i noen sektorer, men noen vil kanskje få mindre vekst enn andre, for at de viktigste tiltakene skal bli prioritert opp.

Hvordan ønsker du at skolestrukturen skal se ut i det nye Agder?

– Jeg vil opprettholde den skolestrukturen vi har i dag og er sterkt imot det høyresiden kaller fritt skolevalg, som i realiteten er et karakterbasert inntakssystem som kun gir valgfrihet til noen få. Et slikt system vil føre til svekkelse og nedleggelser av videregående skoler i distriktene og vil kunne føre til A og B-skoler. Jeg vil videreføre nærskoleprinsippet som allerede er vedtatt av fellesnemnda.

Hva tenker du om forholdet mellom Kristiansand og de mindre kommunene i det nye Agder?

– Kristiansand vil, som den største byen, være en viktig motor for hele Agder og ha noen funksjoner som hører hjemme i den største byen i fylket. Det nye fylket består av små og litt større kommuner, og et ganske stort Kristiansand. I dag har fylkeskommunen ansvaret for mange viktige tjenesteområder som videregående opplæring og fagskole, næringsutvikling, samferdsel og kollektivtilbud, tannhelse og kultur. Nå får vi også en samfunnsutviklerrolle, der vi skal sørge for utvikling i hele fylket, med de ulike kommunene vi har.

Fylkesordførerkandidat Høyre: Arne Thomassen (60) fra Lillesand

Politisk erfaring: Ordfører i Lillesand i 16 år (2003-2019), leder av KS Agder i fire år, styremedlem i KS Agder i åtte år, landsstyremedlem i KS fire år, fylkesleder Høyre i ni år, fylkestinget i Aust Agder i åtte år.

De tre viktigste fylkespolitiske sakene:

1. Klima og miljø, dette er vår tids største utfordring.

2. Yrkesfagutdanning, her ligger det muligheter til å få mange fler gjennom videregående opplæring og samfunnet har et stort behov for kompetanse.

3. Samferdsel, veinettet på Agder trenger et løft. Mer asfalt og mer trafikksikringstiltak.

Hva bør fylket bruke mer penger på de neste fire årene?

– Yrkesfagutdanning og vedlikehold av veiene.

Hva bør fylke bruke mindre penger på for å få råd til det?

– Når det gjelder vei må vi ha større ramme fra staten. Når det gjelder yrkesfagutdanning vil vi måtte gjennomgå hele vårt budsjett og finne effekter av sammenslåinga samtidig som regjeringer øker tilskuddet.

Hvordan ønsker du at skolestrukturen skal se ut i det nye Agder (presiser om du ønsker fritt skolevalg eller ei)?

– Høyre ønsker å beholde dagens skolestruktur, men innføre fritt skolevalg så hver enkelt elev får mer valgfrihet over sin egen hverdag.

Hva tenker du om forholdet mellom Kristiansand og de mindre kommunene i det nye Agder?

– Kristiansand er og blir en viktig motor i nye Agder, men fylkeskommunen vil jobbe for at det skal være like attraktivt å bo i hele fylket. Da trenger vi gode fylkesveier ut i distriktene, en effektiv kollektivtransport og skolen med høy kvalitet over hele fylket.

Fylkesordførerkandidat KrF: Bjørn A. Ropstad (61) fra Evje og Hornnes

Politisk erfaring: Nåværende ordfører i Evje og Hornnes (siden 1999).

De tre viktigste fylkespolitiske sakene:

1. Utdanning – få flere av elevene til gjennomføre videregående opplæring – gi alle med rett, en lærlingkontrakt ved skolestart.

2. Miljø/Klima: – Vi skal være et foregangsfylke på det grønne skifte. Det skal merkes at KrF tar et stort forvalteransvar på klima.

3. Regional utvikling – tenke næring, utvikling i hele det nye Agder. Skape flere arbeidsplasser for fagarbeidere og grønne næringer (spesielt i kraftkommuner, der kraften skapes.

Hva bør fylket bruke mer penger på de neste fire årene?

– Miljø og Klima: kollektive transport løsninger, det blir viktig i kampen om klimautslippene. Samtidig som gang – og sykkelvei må prioriteres. 2. Utdanning: den beste investeringen vi kan gjøre for fremtiden.

Hva bør fylket bruke mindre penger på for å få råd til det?

– Ha en strengere reisepolicy i fylkeskommunen (godt for økonomien og miljøet), samt se etter stordriftsfordeler (økonomiske gevinster), ved at fylkeskommunen blir større.

Hvordan ønsker du at skolestrukturen skal se ut i det nye Agder?

– Nærskoleprinsippet er viktig for å bevare den skolestrukturen vi har. Dette prinsippet sikrer at vi ikke skaper A og B skoler, og kan opprettholde en desentralisert skolestruktur i hele fylket.

Hva tenker du om forholdet mellom Kristiansand og de mindre kommunene i det nye Agder?

– Kristiansand og Arendal er viktig for det nye Agder. Samtidig som Kristiansand er sterke, har byen noen muskler som ikke «resten» av Agder har i samme grad. Og der tror jeg fylke blir en viktig katalysator. Sammen med Kristiansand kommune, blir fylke en utrolig viktig faktor for utviklingen i det ny Agder.

Fylkesordførerkandidat Sp: Oddbjørn Kylland (44) fra Lillesand

Politisk erfaring: To perioder som kommunestyremedlem i Lillesand. En periode i fylkestinget i Aust-Agder som leder av komité for miljø- og samferdsel. Fylkesleder for Aust-Agder Senterparti i 7 år.

De tre viktigste fylkespolitiske sakene:

1. Jeg mener det skal være en rettighet å ha tilbud om mobildekning og høyhastighetsbredbånd i alle hjem i Agder.

2. Vi må også ta krafttak for at de som har falt utenfor arbeidslivet får mulighet til å jobbe og leve av egen inntekt. Arbeidslivet må ha plass for alle.

3. Vedlikeholdet på fylkesveiene må også økes betydelig.

Hva bør fylke bruke mer penger på de neste fire årene?

– 1. Vedlikehold av fylkesveier. 2. Tiltak som hindrer ungdom å droppe ut av videregående skole. 3. Støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt.

Hva bør fylke bruke mindre penger på for å få råd til det?

– Vi bør redusere bruken av innleide konsulenter. Vi må også bli mer forsiktig med støtte til kommunale prestisjeprosjekter.

Hvordan ønsker du at skolestrukturen skal se ut i det nye Agder?

– Vi vil ha en geografisk basert inntaksmodell for videregående skole, etter nærskoleprinsippet.

Hva tenker du om forholdet mellom Kristiansand og de mindre kommunene i det nye Agder?

– Det er viktig at Kristiansand som den største kommunen på Agder viser raushet overfor de andre kommunene i fylket. Det nye fylket må være en pådriver for å balansere ressurser og tilbud til alle i hele Agder.

Fylkesordførerkandidat FrP: Steinar Bergstøl Andersen (40) fra Kristiansand

Politisk erfaring: Fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Vest-Agder FrPs fylkestingsgruppe fra 2011–2019. Leder av Kristiansand FrP 2015–2019.

De tre viktigste fylkespolitiske sakene:

1. Samferdsel, skal man bygge en ny vekstregion med næringsliv og bosetning i hele Agder, så må man ha god infrastruktur også i distriktene.

2. Vi er en landsdel med mange utenfor arbeidslivet, vi må bli bedre på arbeidsinkludering. Dette gjelder spesielt innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn, vi må stille tøffere krav til dem.

3. Vi må bli en langt mer offensiv og tilretteleggende region når det kommer til næringsetableringer. Vi skal bli den regionen i Norge som er foretrukket for bedrifter som vil satse i Norge. Vi har verdensledende kompetanse innen olje og gass teknologi, vi må få flere selskaper innen den næringen til Agder.

Hva bør fylke bruke mer penger på de neste fire årene?

– Vi bør bruke mer på infrastruktur, trygge skoleveier og trafikksikkerhet. Vi bør også fortsette med å renovere og gjøre standarden bedre på alle de videregående skolene.

Hva bør fylke bruke mindre penger på for å få råd til det?

– Vi bør si opp avtalen med Sørlandets Kunstmuseum og ikke gi driftsmidler til Kunstsiloen i Kristiansand. Vi må prioritere distrikt og næringspolitikk, ikke flere millioner årlig til et prestisjeprosjekt i Kristiansand som er økonomisk uforsvarlig og ikke ønsket av innbyggerne. Vi må også fortsette å effektivisere offentlig administrasjon i Agder fylkeskommune, og ikke bruker penger på fylkeskommunale planer som ingen bryr seg om.

Hvordan ønsker du at skolestrukturen skal se ut i det nye Agder?

– Jeg vil ha fritt skolevalg i hele Agder. Vi ønsker å bevare skolestrukturen, og sørge for at skolene holder god stand og ikke blir en salderingspost på fylkesbudsjettet.

Hva tenker du om forholdet mellom Kristiansand og de mindre kommunene i det nye Agder?

– Vi ønsker å bruke ressurser på å utvikle Østre del av Agder, Indre Agder og Nye Lindesnes og Lister. Vi som fylkeskommune må være klare på at Arendal er hovedsete for statlige arbeidsplasser. Vi skal ha flere statlige arbeidsplasser i Arendal fremover. Fylket skal være en samarbeidspartner for de mindre kommunene både med å tiltrekke seg arrangement og konferanser, men også en tilrettelegger og samarbeidspartner for gjøre kommunene mer attraktiv for næringsetableringer. Man bør se på muligheter for å spre et begrenset antall ansatte i fylkets administrasjon i Kristiansand til Agders mindre kommuner. Det kan være fornuftig, i arbeidstakers interesse og et bidrag for å utvikle hele Agder.