Grovt kart over traseen. Gul strek viser snarvei via rv 410 og til Grenstøl.
Grovt kart over traseen. Gul strek viser snarvei via rv 410 og til Grenstøl.

Slik blir bomtakstene på ny E18

Fylkesrådmannen foreslår at nye E18 på strekningen Tvedestrand – Arendal får to automatiske bomstasjoner – én på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og én mellom Longum og Harebakken.

I forslaget anbefales fylkestinget å akseptere at «hele merkostnaden for strekningen Stølen – Harebakken finansieres med bompenger». Dette er kostnader som utgjør 770 millioner kroner, av en total prosjektkostnad for prosjektet som er beregnet til 5,500 milliarder. Av disse utgjøre bompengene utgjør 2,5 milliarder kroner, eller 37,3 prosent.

Ny E18 kan få to bomstasjoner:

Kart fra innstillingen over

«Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner, en på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og en på ny E18 mellom Longum og Harebakken», står det i innstillingen.

Innstillingen kommer også inn på bompengeprisene:

«Det legges ut fra dette til grunn følgende forutsetninger ved åpning:

• 25–27 kr (2015) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum.

• 10–12 kr (2015) for lette kjøretøy mellom Longum og Harebakken.

• Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) betaler 2,5 ganger lettbiltakst.

• Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen.

• Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10 prosent rabatt.

Med andre ord: Kjører du tur/retur Tvedestrand-Arendal i personbil, blir prisen å betale mellom 70 og 78 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg tas det forbehold om at bompengene på ny E18 kan føre til trafikklekkasje:

«Dersom det blir større trafikk enn det er beregnet på sideveinettet, må det iverksettes tiltak for å begrense trafikken».

I innstillingen forutsettes det at gamle E18 nedklassifiseres fra riksvei til fylkesvei, og at deler av strekningen vil bli kommunal vei.

«Det fremmes egen sak om omklassifisering».

Finansieringen av prosjektet legges inn i et av de nye regionale bompengeselskapene som skal etableres.

Til sist i innstillingen heter det:

«Fylkestinget har store forventninger til rask gjennomføring av utbyggingen av E18 i regi av det nye veiselskapet.

For strekningen Risør – Tvedestrand må det igangsettes planarbeid for å avklare både kortsiktige trafikksikkerhetstiltak på dagens E18, og ny 4-feltsveg.

For strekningen Harebakken – Grimstad er det i Riksvegutredningen foreslått ny 4-feltsveg.

Planarbeidet for disse strekningene må startes opp snarest mulig. Fylkestinget legger til grunn at det vil ta noe tid før alle prosjektene kan realiseres.

Fylkestinget ber derfor om at det vurderes om delstrekningen Harebakken – Stoa kan bygges sammen med strekningen Stølen – Harebakken.

Fylkestinget vil være positivt til en utvidelse av bompengeprosjektet for å finansiere strekningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjennom behandlingen av bompengeproposisjonen må det avklares hvordan en kan finansiere nødvendige planleggingsmidler for å kunne holde ønsket fremdrift i de omtalte prosjektene.»

Finansieringsplanen for ny E18 legger til grunn at forberedende arbeid som grunnerverv og prosjektering vil skje i 2015 og 2016, at blir anleggsstart i 2016 og trafikkåpning av E18 Arendal-Tvedestrand sent i 2018.