NY REKORD: Nybegynnerklassen på Arendal voksenopplæring setter ny rekord med 17 (18) ulike nasjoner samlet under samme tak. Foto: Arendal voksenopplæring

Ny rekord: Her er «hele verden» samlet i samme rom i Arendal

På Arendal voksenopplæring skiller årets nybegynnerklasse seg ut. Her er 17 nasjoner, 18 om man regner med læreren, samlet under samme tak.

– Ny rekord! slår Arendal voksenopplæring fast på Facebook.

Under koronapandemien har bosettingen av flyktninger nærmest stoppet opp, kan rektor Lena Halvorsen ved Arendal voksenopplæring fortelle. Likevel er det mange andre grupper innvandrere som trenger kursing i språket som snakkes i deres nye hjemland. Det er alt fra familiegjenforente personer til arbeidsinnvandrere.

At det dermed blir mange nasjoner og kulturer samlet i et klasserom i Havnegården, er det ingen tvil om. Likevel skiller årets nybegynnerklasse seg ut.

– Der er det hele verden i ett klasserom, føles det som, sier rektor.

NY REKORD: Nybegynnerklassen på Arendal voksenopplæring setter ny rekord med 17 (18) ulike nasjoner samlet under samme tak. Foto: Arendal voksenopplæring

Blant de 21 elevene i klassen befinner det seg nemlig 17 nasjonaliteter, flere religioner og ikke minst et hav av årsaker til at man har kommet til Norge. Legger man til nasjonaliteten til lærer Benny Gullestad, er man oppe i 18 ulike nasjonaliteter: Syria, Thailand, Brasil, Kina, Kosovo, Filippinene, Vietnam, Makedonia, Eritrea, Armenia, Spania, Libanon, Kurdistan/Syria, Italia, Tanzania, India, Bosnia og Norge.

Dette er med på å øke toleransen og respekten for hverandre, mener rektor.

Totalt er det 385 elever tilknyttet Arendal voksenopplæring dette skoleåret. Aldersspennet strekker seg fra 23 til 67 år.

Norskopplæring

Introduksjonsloven gir regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring:

• Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse

• Familiegjenforening med ovennevnte

• Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosetningstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

• Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området

• Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

• Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

• Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift.

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak.

Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr. uke, 4 timer pr. dag.

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen:

• Asylsøkere som er omfattet av 48-timersprosedyren

• Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren

• Asylsøkere i transittmottak

• Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE)

• Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet.