NOMINERT: Her høstes gulrøtter på Tromøy. Arendal kommune er nominert for å ta godt vare på dyrkbar mark. Foto: Øystein Fredriksen

Nominert for å ta godt vare på dyrka mark

Statsforvalteren har nominert Arendal kommune som Agders kandidat til jordvernprisen.

Den nasjonale jordvernprisen deles ut av Landbruks- og matdepartementet annethvert år og skal inspirere til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark.

Les også
Gleder seg til å bruke egendyrket på skolekjøkkenet

Statsforvalteren foreslår Arendal kommune som Agders kandidat på grunn av kommunens gode, overordnede arealstrategi og konsekvente plangrep. Håpet er at Arendal kan inspirere andre kommuner.

Les også
De vil ha dyrking på timeplanen

Grundig arbeid

Statsforvalteren har fremhevet det grundige arbeidet Arendal kommune gjorde i forbindelse med siste rulleringen av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 24. mai 2019. Her fikk jordvernhensynet et tydelig avtrykk i arealstrategien.

I arbeidet med revisjonen av kommuneplanen ble det blant annet tatt ut en rekke tidligere planlagte, urealiserte utbyggingsområder – inkludert områder som beslagla dyrka mark. Det ble også lagt inn flere nye hensynssoner for landbruk.

Dessuten ble byggegrense mot dyrka mark skjerpa. Mens byggegrense mot dyrka mark på 30 meter gjelder generelt for hele kommunen, ble byggegrensen for boligfelt mot dyrka mark som ligger mot hensynssone landbruk økt til 50 meter. Statsforvalteren vurderer at blant annet disse byggegrense-bestemmelsene er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner.

Nærhet til alt

Arendal kommune har i stor grad fulgt opp ATP-planens prinsipper i sin overordna planlegging. Blant annet har kommuneplanens arealdel en strategi om «nærhet til alt» og at 80 prosent av ny bolig- og næringsutbygging skal komme i Arendal sentrum og i tre andre prioriterte lokalsentre.

Statsforvalteren opplever også at kommunen følger opp føringene i kommuneplanen på en konsekvent måte. Planforslag eller dispensasjonssøknader som utfordrer byggegrensene mot dyrka mark, eller hensynet til kjerneområder for landbruk, får avslag. Kommunes omdisponering av dyrka jord til andre arealformål har vært lav i løpet av de fem siste årene.

I 2016 ble 7 dekar dyrka jord omdisponert i Arendal. Året etter 0, i 2018 ble 2 dekar omdisponert, 2019 1 dekar og i fjor 4 dekar.

Prisen deles ut annethvert år og prisen gikk i 2017 til Vestfold fylkeskommune. Randaberg kommune fikk i 2019 prisen på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan.

Juryen vil bli ledet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad, KrF.