Stoppet: Her skulle det bygges gang- og sykkelvei

foto