FORMANNSKAPSMØTE: I Grimstad er formannskapet samlet over Teams for å vedta en lokal covid-forskrift lørdag ettermiddag. Foto: Skjermdump/Teams

Innfører strenge tiltak i Grimstad

Et enstemmig formannskap besluttet lørdag å innføre svært strenge tiltak i Grimstad.

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 25. mars 2021.

Det var et enstemmig formannskap med seks medlemmer som lørdag formiddag vedtok strenge tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen.

Se alle tiltakene i faktaboksen under.

Rødt nivå på videregående skoler

Noen av tiltakene Grimstad kommune nå setter i verk:

– Rødt nivå på videregående skoler og fagskole

– Påbud om hjemmekontor

– Husstandskarantene

– Serveringssteder skal stenges senest klokken 23.00

Kommunen stenger også svømmehall, treningssentre, kino og andre liknende steder. Det blir forbud mot mer enn fem gjester hjemme, og det blir forbud mot gjennomføring av arrangementer.

Gjeldende tiltak i Grimstad kommune: Frem til 25.mars

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Grimstad kommune.

§ 2. Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 3. Forbud mot mer enn 5 gjester i privat bolig og fritidsbolig

Det er ikke tillatt å invitere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig med flere enn 5 gjester i tillegg til egen husstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Det er heller ikke tillatt å ha flere enn 5 gjester selv om de tilhører samme skole- og barnehagekohort eller samme husstand.

Den som inviterer til en slik sammenkomst skal sørge for at de som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort.

§ 4 Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift av 27. mars 2020 (covid-19 forskriften) §13 gjelder.

Det er likevel tiltatt med:

a) Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.

b)Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres med inntil 5 personer tilstede

c) Digitale arrangementer med inntil fem personer tilstede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell

Ved arrangement etter bokstav a, b og c over skal arrangøren sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

§ 5 Stenging av virksomheter

Følgende steder skal holde stengt:

a.Treningssentre, svømmehaller og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

• Medisinsk nødvendig rehabilitering, behandling og opptrening etter henvisning fra helsepersonell med henvisningsmyndighet som tilbys individuelt eller i mindre grupper på maks 5 med arrangør.

b. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

c. Museer.

d. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

e. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 7 Serveringssteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal sørge for at alle gjester har forlatt lokalet og stengt dørene senest kl. 23.00.

§ 8 Innstramming videregående opplæring

Det innføres rødt nivå for videregående skole og fagskolen.

§ 9 Begrensning i idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

Organisert trening utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som organiserer.

§ 10 Karantene og husstandskarantene

Smittekarantenetiden skal være 10 dager.

Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, vurderer kommuneoverlegen sammen med smittesporingsteamet om det er husstandskarantene eller ventekarantene som skal iverksettes.

§ 11 Ansvar

Grimstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

§ 13 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 25. mars 2021.