Anita fra Tvedestrand sikret seg toppjobb i nabofylket

foto