For å forhindre at det utvikler seg klikker og kameraderi i kommunens administrasjon, vil Hovelista at rådmann og kommunalsjefer skal ansettes på åremål, skriver innsenderen.
For å forhindre at det utvikler seg klikker og kameraderi i kommunens administrasjon, vil Hovelista at rådmann og kommunalsjefer skal ansettes på åremål, skriver innsenderen.

Rådmann og kommunalsjefer må ansettes på åremål

DEBATT: Hovelista får nå flere henvendelser om at opprydding i Arendal kommunes måter å gjøre ting på, er viktigere enn selve Hovesaken. Opprydding i kommunens styringspraksis er derfor vårt første viktige anliggende.

Det skal ikke være rom for hemmelighold. Alle beslutningsprosesser skal foregå helt åpent og dokumenteres med referater og protokoller.

For å forhindre at det utvikler seg klikker og kameraderi i kommunens administrasjon, vil Hovelista at rådmann og kommunalsjefer skal ansettes på åremål. Vi mener det også bør stilles krav til formelle kvalifikasjoner til topplederne i kommunens administrasjon. Ingrid Brokka de Reuter påpeker i et innlegg i Agderposten at ansatte i omsorgssektoren i Arendal har vært utsatt for mange reformer uten effekt. Det kan skyldes mangel på organisasjonskompetanse i etatens og kommunens ledelse. Hovelista vil undersøke dette om vi blir valgt inn i kommunestyret.

Noen får lov

Fra folk som har vært i kontakt med Plan og bygningsetaten, hører vi stadig at noen får lov, og andre ikke får lov. Her må vi lage et regelverk som gir likhet for loven og er lett å forstå for kommunens innbyggere.

I forhold til arealbruk og jordvernloven bør det ikke være forskjell på kommunen og innbyggerne. Samme regler bør gjelde for alle. Vi glemmer ikke det eldre ekteparet som ikke fikk bygge en kårbolig på eiendommen sin på Løddesøl. Samtidig har kommunen tatt et stort, fruktbart jorde og lagt det under asfalt for å bygge adkomstvei til den nye Roligheden skole på Tromøya. Her var jordvernloven lite verd.

Vennlighet

Kommunens innbyggere bør bli møtt med vennlighet og kompetanse når de henvender seg til kommunen. Det skjedde ikke da Tore Ramstad henvendte seg til kommunen for å få innsyn i to eldre reguleringsvedtak. Først i det 4. møtet med kommunen fikk han opplyst at han måtte sende inn en innsynsbegjæring.

Dette representerer et brudd på forvaltningslovens § 11. (veiledningsplikt). «Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.»

50 dager uten innsyn

Da Tore Ramstad skrev sitt innlegg i Agderposten 16.08, var det gått nesten 50 dager uten at han hadde fått noe som helst innsyn, og den beslutningen han ville ta innflytelse på, var for lengst fattet. Han ble altså ikke satt i stand til å ivareta sitt tarv. Slik kan vi ikke ha det – her må det ryddes opp!

Lytte til ansatte

Kommunen må også bli bedre til å lytte til sine ansatte.

På Margaretestiftelsen hopet avviksmeldingene seg opp på mellomlederens bord og ble ikke sendt oppover i systemet. Det resulterte i en varslingssak og varsleren følte seg i etterkant presset til å slutte i jobben. Slik kan vi ikke ha det – det må ryddes opp – og det synes som om det er mye å ta tak i.

På sikt er imidlertid vårt viktigste anliggende å skape et mer levende lokaldemokrati.

Ut på dato

Den gamle politikerrollen synes å være utgått på dato. I denne rollen nøyer politikerne seg med å samhandle med administrasjonen. De blir foret med dokumenter de må ta stilling til, og blander seg lite inn i måten administrasjonen styrer seg selv og etatene på. Vi har sett hvordan det har fungert både i barnevernet og i eldreomsorgen.

Politikernes innblanding i barnevernet viser veien til den nye politikerrollen. Politikerne må bli mye mer aktive – både i forhold til administrasjonen, etatene og i forhold til velgerne – også mellom valgene. Eventuelt må Arendal få en ny rådmannsinstruks. Hovelista vil, om vi blir valgt, bruke administrasjonen aktivt for å skaffe oss informasjon om hvordan de store etatene, skole, barnehager, eldreomsorg, teknisk etat, etc. fungerer, og ta styring – slik det ble gjort i barnevernet.

Ikke nok hvert 4. år

For å gjenopplive lokaldemokratiet vil Hovelista etablere et tettere samarbeid med kommunens innbyggere. I en tid som vår kan det skje mye i løpet av en valgperiode på 4 år. For å sikre at folk blir hørt, er det ikke lenger tilstrekkelig å kommunisere med velgerne ved hvert valg.

Kontor på pub

Hovelista vil opprette kontortid i byens kafeer, puber og eldresentre en gang i måneden. Dit kan kommunens innbyggere komme med sine saker som vi vil lytte til og bringe videre til bystyret eller kommuneadministrasjonen. Det blir ingen blå time som Høyre har lansert, men en time for alle. Vi vil at vanlige folk skal bli hørt i politikken. Hovelista vil ta velgerne på alvor og lytte til dem. De som stemmer på oss, gir seg selv en stemme i kommunepolitikken!

Thore K. Karlsen,

Hovelista