Gullknapp: Flystripa på Gullknapp i Froland. Dronefoto juni 2019. Foto: Frank Johannessen

Når flyene flyr over oss, er det ikke mulig å holde en normal samtale gående

Jeg vil sterkt anmode om at søknaden om konsesjonsendring ikke godkjennes. En slik konsesjon vil ha uante konsekvenser i tillegg til de åpenbart negative konsekvensene for helse og livskvalitet for mange mennesker.

Arendal Lufthavn, Gullknapp, søker i brev av 3. januar 2020 om endring i konsesjon gitt for å drive og inneha Arendal Lufthavn, Gullknapp.

Gjeldende konsesjon ble gitt 4. juli 2014, gjelder frem til og med 4. juli 2034.

Søknaden om endring innebærer en vesentlig utvidelse av dagens åpningstider og en vesentlig økning i antall tillatte årlige flybevegelser. Endringen innebærer en endring av ukentlig åpningstimer fra 35 til 85, dvs 143 % økning. Endringen innebærer også en potensiell økning av flytrafikken på 338 %.

Les også
– Vi er positive til et møte med berørte naboer

Støyen forårsaket av dagens flytrafikk oppleves som svært plagsom ved opphold på uteplass ved bolig. Dette gjelder spesielt flyskolestøyen som er vedvarende og repetitiv i lav høyde. Ved opphold ute, er det under flyaktivitet, ikke mulig å holde en normal samtale gående og støyen påvirker livskvaliteten svært negativt.

Les også
Kan hvem som helst lette og lande på Gullknapp når som helst?

Videre er det en betydelig opplevd støyplage ved ferdsel i friluftsområdene i området rundt Gullknapp. Dette friluftsområdet er et av Arendal kommunes mest attraktive og mest brukte friluftsområder både sommer og vinter med tusenvis av besøkende.

Les også
Det er trist at «den lille mann blir skadelidende på grunn av etterlengtet virksomhet på Gullknapp

Endringen av både åpningstider og antall tillatte flybevegelser vil endre konsekvensene for en rekke tema. Eksempelvis:

- Mangedoblet økning av flytrafikk og utvidede åpningstider vil påvirke alle omkringliggende beboere som allerede i dag opplever flytrafikken som plagsom. Endringen vil sannsynlig vis virke negativt inn på liv og helse.

- Betydelig økning av veitrafikk som følge av mangedoblet flytrafikk påvirker veitrafikkstøy og trafikksikkerhet på influert veinett.

- Mangedoblet økning av flytrafikk og utvidede åpningstider vil påvirke fugle- og dyre-liv i områdene rundt flyplassen.

- Mangedoblet økning av flytrafikken og spesielt utvidede åpningstider i helger vil ha en konsekvens for brukere av omkringliggende friluftsområder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Mangedoblet økning av flytrafikk vil ha en klimaeffekt.

- Mangedoblet økning av flytrafikk vil ha lokale og regionale effekter på reisevaner og næringsliv.

- Mangedoblet økning av flytrafikk vil ha konsekvens for øvrige flyplasser i regionen, spesielt Kjevik. Utkastet gir ingen begrensninger på type trafikk.

Listen er ikke uttømmende. Med bakgrunn i opplistingen over virker det åpenbart at det må utføres en ny konsekvensutredning og Luftfartstilsynet bør kreve at en slik utredning som dekker alle relevante tema gjennomføres i tråd med gjeldene regelverk før konsesjonsendring behandles.

Søknaden om fornyet konsesjon inneholder ingen dokumentert begrunnelse for de vesentlige endringene i forutsetningene som ønskes utover en henvisning til prognoser fra en flyskole. Prognosene er ikke vedlagt søknaden.

Les også
I disse korona-tider har folk kunnet nyte stillheten rundt Granestua og Gullknapp

Det mangler videre en ordentlig begrunnelse for utvidet åpningstid og behov for antall flybevegelser for de ulike flyformål. Er det slik at flyskolen skal ha åpningstid tilsvarende omsøkt omfang, dvs inkludert lørdag og søndag? Dersom ikke, hva er begrunnelsen for lange åpningstider i helgene?

Behovet som fremkommer av søknaden er uspesifisert, udokumentert og begrunner på ingen måte godt nok behovet for vesentlig økning av åpningstid og antall flybevegelser. Endringene har betydelige konsekvenser for samfunnet og Luftfartsverket bør avslå søknaden dersom det ikke kan redegjøres bedre for behovet for, og nytteverdiene av, endringene.

Les også
Gullknapp-nabo: – Gjelder ikke helligdagsfreden for oss?

Basert på manglende vurdering av konsekvenser, manglende begrunnelse for vesentlig endringer av forutsetninger, samt betydelig ulemper for beboere og friluftsliv, er det i foreliggende søknad, utkast til endret konsesjon og høringsbrev fra Luftfartstilsynet, ikke dokumentert at utkast til konsesjon er forenelig med allmenne hensyn. Søknaden er ikke tilstrekkelig belyst og vurdert. Restriksjoner og vilkår som kan ivareta andre hensyn enn søkers, virker ikke å være vurdert. Kvelds- og helgetrafikk bør eksempelvis ikke tillates eller eventuelt sterkt begrenses.

Jeg vil sterkt anmode om at søknaden om konsesjonsendring ikke godkjennes. En slik konsesjon vil ha uante konsekvenser i tillegg til de åpenbart negative konsekvensene for helse og livskvalitet for mange mennesker.

Hilde Blågestad Grandal

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Myra

(Innlegget er noe forkortet. Red.)