Vi vil at 20 prosent av alle nybyggprosjekt skal tilfalle kommunen