Det må finnast andre måtar å heidra dei kongelege på