Sørlandet sykehus har rundt 8000 medarbeidere fordelt på seks klinikker, skriver sykehusdirektøren
Sørlandet sykehus har rundt 8000 medarbeidere fordelt på seks klinikker, skriver sykehusdirektøren Foto: Irene Hegge Guttormsen

Debatt: Uheldig at et parti som er tuftet på helse presenterer fakta som ikke stemmer

Det er veldig bra at de politiske partiene engasjerer seg i helsepolitikk, derunder spesialisthelsetjenesten. Men det er uheldig at et parti som er tuftet på helse som eneste sak, oppgir feil i sin agitasjon.

I innlegget «Det er mer enn budsjetter som teller» i Agderposten 31. august, skriver representanter for Helsepartiet om satsing på kompetanse, faglig utvikling av helsearbeidere og pasientrettigheter. Som adm.dir for Sørlandet sykehus, jobber jeg og resten av ledelsen for en god helsetjeneste for innbyggerne i Agder, og å videreutvikle sykehuset som en attraktiv og god arbeidsplass for medarbeiderne.

Jeg skal ikke kommentere Helsepartiets meninger om organiseringen av sykehusene og om foretaksmodellen. Det jeg imidlertid har behov for å svare opp, er skribentenes påstand om antall ansatte i administrasjonen i foretakene. De skriver følgende: «Det er nå omtrent dobbelt så mange administrative årsverk som det er legeårsverk i helseforetakene.» Dette er en påstand jeg ikke kan la stå uimotsagt.

Nå vet jeg jo ikke helt sikkert hva Helsepartiet definerer som «administrasjon», men jeg regner ikke med at dette innbefatter merkantilt ansatte i klinikkene som tar imot pasienter, tar telefonen, ordner avtaler, sender innkalling etc. Jeg antar at representantene for partiet her definerer «administrasjon» som ledere og ansatte direkte knyttet til administrerende direktør og som forvaltere av det som her omtales som «byråkrati». Da ser bildet slik ut:

Sørlandet sykehus har rundt 8000 medarbeidere fordelt på seks klinikker.

Når det gjelder de tre somatiske klinikkene (sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord) er det 3600 årsverk her. Av disse er 660 leger.

Til sammenlikning består administrasjonen knyttet til administrerende direktør av seks personer som utgjør ledere av stabsfunksjonene, herunder en direktør som har ansvaret for faglig kvalitet og pasientsikkerhet.

Legger vi sammen de personene som jobber i stabene under de syv som utgjør den «administrative ledelsen», havner vi på 130 medarbeidere. På de tre somatiske klinikkene finner vi 26 stabsmedarbeidere, inkludert klinikkdirektørene.

Kort fortalt:

Vi har ved Sørlandet sykehus 660 leger (i de somatiske klinikkene) og 163 ansatte i administrative stillinger.

Helsepartiets påstand om skjevfordeling mellom antall leger og antall ansatte i administrasjonen, stemmer dermed ikke.

En del av vår administrative funksjon er, som Helsepartiets representanter så riktig skriver, å ha oversikt over rapporter, tall og fakta. Jeg håper disse faktaopplysningene kan brukes videre slik at vi unngår å diskutere sak ut i fra premisser som ikke stemmer med virkeligheten.

Nina Mevold

Adm.dir. Sørlandet sykehus HF