Kommunen har brukt om lag 3,5 millioner kroner på eksterne aktører i innkjøpssak og varslersak. Påstandene om at en eller flere av disse aktørene er inhabile eller korrupte, faller på sin egen urimelighet, skriver Kjetilø Glimsdal.
Kommunen har brukt om lag 3,5 millioner kroner på eksterne aktører i innkjøpssak og varslersak. Påstandene om at en eller flere av disse aktørene er inhabile eller korrupte, faller på sin egen urimelighet, skriver Kjetilø Glimsdal.

Debatt: Det stemmer ikke at vi har forsøkt å tildekke og feie ulovligheter under teppet

Vi ønsker å komme med noen momenter som kanskje kan korrigere enkelte forestillinger og påstander som er kommet fram i mediene når det gjelder innkjøps- og varslersaker i Grimstad.

Vi synes det er inderlig trist og leit at så mange har opplevd mye vondt og vanskelig knyttet til disse omfattende sakskompleksene. Det er også beklagelig med splittelser og spenninger som er kommet i kjølvannet. Her har alle vi involverte et ansvar for å bidra med å knytte forbindelser og bygge bruer.

Noen mener det er på tide at eksterne aktører kommer inn og ser på disse sakene. Men det har ikke manglet på aktører, interne og eksterne, som har undersøkt og vurdert sakene om innkjøp og varslinger de siste årene. Vi nevner instanser som på ulike vis har vært involvert: kontrollutvalget, BDO, PWC, Kluge advokatfirma, Datatilsynet, Advokatfirmaet Thommessen, Aust-Agder revisjon, Advokatfirmaet Hjort, Politiet, KS Advokatene, Arbeidstilsynet, setterådmann og selvfølgelig kommunestyret.

Det er gjennomført mange intervjuer, gjennomgang av regnskap, undersøkelser av ansattes e-poster, leverandørkontroll, forvaltningsrevisjon, politianmeldelser og gjennomgang av brukerjournaler.

Resultatet av dette arbeidet kan kort oppsummeres slik: Det er, hovedsakelig i forrige kommunestyreperiode, gjort innkjøp av tjenester utenfor rammeavtaler for i underkant av 100 millioner kroner. Dette er klart i strid med kommunens egne retningslinjer for innkjøp, selv om det er levert tjenester for alle pengene. Det var rett å varsle, og det er riktig og viktig at det varsles om mulige brudd på lover og retningslinjer.

Men det er ikke noe som tyder på at det har foregått noe kriminelt eller korrupt. Politiet har henlagt anmeldelsen av innkjøpssaken, og ser ikke at det er grunnlag for videre etterforskning. Det er heller ikke funnet grunnlag for påstandene om gjengjeldelse mot varslere. Kommunestyret har derfor med stort flertall avsluttet både innkjøpssak og varslersak. Saken er blitt grundig behandlet. Det stemmer ikke at vi har forsøkt å tildekke og feie ulovligheter under teppet.

Kommunen har brukt om lag 3,5 millioner kroner på eksterne aktører i innkjøpssak og varslersak. Påstandene om at en eller flere av disse aktørene er inhabile eller korrupte, faller på sin egen urimelighet. Dette er velrenommerte profesjonelle selskap som er avhengig av å opptre korrekt, uavhengig og med integritet. Disse sakene har også medført store mengder arbeid for både politikere og ansatte. Det har også vært en enorm belastning for mange over flere år. Utvilsomt har disse sakene tatt tid, energi og oppmerksomhet fra andre viktige områder i Grimstad kommune.

Med denne bakgrunnen ser vi det ikke som formålstjenlig å gå nye runder med innkjøpssak og varslersak. Det vil innebære nye store belastninger for mange, mer bruk av arbeidskraft og penger, og oppmerksomhet i en annen retning enn det Grimstad kommune nå trenger.

Gjennom de siste årene har vi lært mye. Og det gode er at kommunen har fått på plass rammeavtaler for innkjøp, med forbedrede innkjøpsordninger. Reviderte og bedre varslingsrutiner er utarbeidet, vedtatt av kommunestyret og tatt i bruk. I 2019 er det en betydelig bedre beredskap og styrket oppmerksomhet både når det gjelder innkjøp og mottak av varsling, enn det var i 2015. Det betyr ikke at alt er perfekt, eller at feil ikke kan forekomme.

Grimstad kommunes verdier, åpenhet, redelighet, respekt og mot, har heldigvis bred politisk tilslutning. KrF ønsker både åpenhet og gjennomsiktighet. Samtidig vil vi tilstrebe at innbyggere, brukere og ansatte skal være trygge på personvern blir ivaretatt, og at sensitiv informasjon, samt informasjon unntatt offentlighet, ikke kommer på avveie.

En tidligere ordfører fra KrF har gitt uttrykk for at kontrollutvalgets møter burde være lukket, slik det var ved etableringen av kontrollutvalgene på 90-tallet. Vi kan opplyse Jarle Christiansen om at dette ikke er KrF sin holdning, slik han påstår – selv om Christiansen burde visst bedre.

Grimstad kommune som helhet, tar med seg dyrt kjøpte erfaringer i det videre forbedringsarbeidet og i møte med stadig nye utfordringer. Vi går videre – med ydmykhet og mer klokskap!

Kjetil Glimsdal

KrF-gruppa i kommunestyret