Undervisning: Forbudet kom etter en klagesak fra en familie i Arendal, hvor kommunen har brukt den kontroversielle elevundersøkelsen, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Datatilsynet forbyr Arendal å bruke elevundersøkelse: Viktig seier for barnas personvern

Datatilsynets vedtak hvor Arendal kommune gis forbud mot å bruke elevundersøkelsen Spekter er en viktig seier for barns personvern.

«Hvem i klassen bråker i timene?», «Hvem i klassen mobber andre?», «Hvem i klassen er det som bestemmer mest?» og «Hvem i klassen mobber andre digitalt?». Dette er noen av spørsmålene norske elever bes besvare under fullt navn i elevundersøkelsen Spekter. Elevene spørres også om de selv blir mobbet – og hvor ofte de bråker i timene.

Datatilsynet har nå fastslått at innsamling, lagring og bruk av denne typen forholdsvis sensitive personopplysninger representerer brudd på norsk personvernlovgivning og internasjonale konvensjoner. Vedtaket kom etter en klagesak fra en familie i Arendal, hvor kommunen har brukt den kontroversielle elevundersøkelsen.

Skolesjef Øystein Negaard i Arendal kommune gir i et leserbrev til Agderposten 25. oktober 2019 en fyldig redegjørelse for hvorfor undersøkelsen er brukt – og for hva kommunen har gjort for å etterleve Datatilsynets pålegg. Redegjørelsen er interessant som bakgrunnsinformasjon og nyttig i den forstand at den gir elever og foreldre i Arendal forsikringer om at vedtaket skal etterleves og persondataene slettes.

Begrunnelsen for vedtaket knytter seg imidlertid reelt sett til forhold ved Spekter-undersøkelsen i seg selv. Manglende kvalitetssikring av at opplysningene som behandles er riktige, manglende mulighet til kontradiksjon for elever som beskyldes for noe, manglende åpenhet, mangelfull informasjon til foresatte og mangelfull personvernerklæring er noen av forholdene som Datatilsynet påpeker. Tilsynet konkluderer videre med at en slik massiv kartlegging av sensitive personopplysninger ikke er nødvendig for at skolen skal oppfylle sin plikt til å følge med på elevenes skolemiljø. Alt dette er klart nok forhold som knytter seg til undersøkelsen i seg selv. Det er derfor helt umulig å se for seg at bruk av undersøkelsen vil kunne være lovlig i en annen kommune. Klagesaken i Arendal har følgelig stor nasjonal interesse, ettersom Spekter har vært brukt ved rundt 800 av omtrent 2600 norske kommunale grunnskoler.

Skolesjefer i mange kommuner hvor Spekter har vært brukt, har med øyeblikkelig virkning valgt å innstille bruken inntil videre. Læringsmiljøsenteret har på sin side valgt ikke å stoppe salget av Spekter. Det er en oppsiktsvekkende beslutning, og en beslutning som bygger på den feilaktige forutsetning at personvern og retten til et godt skolemiljø skal være motstridende interesser.

Svekket personvern, eksempelvis ved at skolen lagrer og bruker uriktige opplysninger om en elev, vil forholdsvis åpenbart kunne medføre at denne eleven ikke har et trygt skolemiljø. Marte har ikke et trygt og godt skolemiljø hvis skolen innhenter og lagrer ubegrunnede og udokumenterte opplysninger om at hun mobber – og bruker disse opplysningene mot henne uten å gi henne innsyn i hvor de kommer fra eller hvordan de kan underbygges! Peder har ikke et trygt og godt skolemiljø hvis han under utviklingssamtalen får en halvkvedet tilbakemelding om at «det var en del medelever som sa ufordelaktige ting om deg i Spekterundersøkelsen».

Et godt personvern for barna er forholdsvis åpenbart en forutsetning for et godt og trygt skolemiljø.

Dette bør Arendal kommune og andre norske skoleeiere reflektere over når de velger hvilke elevundersøkelser de skal kjøpe og bruke.

Spekter har forårsaket en rekke uheldige situasjoner – og faktisk i mange tilfeller vært direkte medvirkende til at elever opplever å ha et skolemiljø som ikke er godt og trygt.

Datatilsynet har nå satt en stopper for den raseringen av barns personvern og rettssikkerhet som Spekter representerer. Skolesjef Neegaard har to handlingsalternativer. Han kan påklage vedtaket og således ta en omkamp med sikte på at raseringen av barns personvern og rettssikkerhet skal kunne fortsette. Eller han kan gjøre som han har opplyst til Stavanger Aftenblad at han vil; unnlate å påklage vedtaket. Det siste vil være en klok beslutning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arvid Berentsen (Stavanger),

Foreldretillitsvalgt i grunnskolen og advokat